Dzięki pozytywnym decyzjom Ministra Obrony Narodowej w Zespole Szkół im. Kajetana hr. Kickiego w Sobieszynie funkcjonują 2 Oddziały Przygotowania Wojskowego

Logo Ministerstwa Obrony Narodowej

W każdym roku szkolnym po przeprowadzeniu obowiązkowego testu sprawności fizycznej możemy przyjąć max. 60 uczniów.

Program nauczania 

W oddziałach realizowane jest szkolenie z zakresu przygotowania wojskowego, w formie obowiązkowych zajęć edukacyjnych, a jego program określa rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie szkolenia w oddziale przygotowania wojskowego (do pobrania poniżej). Program realizowany jest przez szkołę, w części teoretycznej, oraz przez patronacką jednostkę wojskową w części praktycznej. Szkolenie kończy 50-godzinny obóz szkoleniowy, przeprowadzany na początku ostatniego roku nauki. 

Logo Wojska Polskiego

Finansowanie 

Na prowadzenie oddziałów przygotowania wojskowego Minister Obrony Narodowej udziela wsparcia finansowego w postaci dotacji celowych. Dzięki dotacji z MON i wsparciu finansowym Powiatu Ryckiego uczeń otrzymuje od szkoły kompletne umundurowanie i wyposażenie (zakupuje ze środków własnych jedynie buty wojskowe)

Przy realizacji programu szkoła współpracuje z Jednostkami Patronackimi:

Centrum Szkolenia Inżynieryjno-Lotniczego w Dęblinie

2 Lubelską Brygadą Obrony Terytorialnej WOT oraz 22 Dębliński Batalion Lekkiej Piechoty WOT

Nasze działania wspierają również:

Powiat Rycki

Wojskowe Centrum Rekrutacji w Puławach

Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie