default-logo
FacebookBIP
Kontakt

tel/fax: (81) 86 67 900

biuro@sobieszynbrzozowa.pl

Slide background
slider1020_policyjna2
slider1020_szkola2

it-klasa-wojskowait-ksztalcenie-zawodowe

Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022

Drodzy Absolwenci Szkół Podstawowych

Bardzo się cieszymy, że zainteresowanie naszą ofertą edukacyjną skierowało Was na tę stronę. Poniżej przedstawimy skrócony terminarz postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022

PrintPrzed Wami bardzo ważny moment podejmowania decyzji o wyborze dalszej157010347_3654018094647012_4160876620688826699_o ścieżki edukacyjnej. Udostępniamy do Waszej dyspozycji elektroniczny system wspomagania scentralizowanej rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych pod nazwą vEdukacja Nabór.

W jednej bazie tego systemu znajdziecie 240 szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa lubelskiego, z następujących miast i powiatów: Bialskiego, Białej Podlaskiej, Biłgorajskiego, Chełmskiego, Chełma, Janowskiego, Krasnystawskiego, Kraśnickiego, Lubelskiego, Lublina, Łukowskiego, Opolskiego, Parczewskiego, Ryckiego, Świdnickiego, Włodawskiego i Zamojskiego;

Jeżeli jesteś uczniem Szkoły podstawowej z w/w miast i powiatów sprawa jest prosta- Twoje konto zostanie założone przez szkołę. Jeżeli Twoja szkoła nie jest objęta systemem rekrutacji elektronicznej- załóż swoje konto na stronie https://lubelszczyzna.edu.com.pl , a następnie dokonaj wyboru jednej z naszych szkół. Film instruktażowy ułatwi Wam rejestrację w systemie.

 

Zasady rekrutacji 
na rok szkolny 2021/2022

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737
 1. Terminy postępowania rekrutacyjno-kwalifikacyjnego na rok szkolny 2021/2022
Lp. Czynności Terminy
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej od 17 maja 2021 r.
do 21 czerwca 2021 r.
do godz. 15:00
2. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty od 25 czerwca 2021r.
do 14 lipca 2021r.
do godz. 15.00
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 22 lipca 2021 r.
4. Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie od 17 maja 2021 r.
do 26 lipca 2021 r.
5. Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. od 23 lipca 2021 r.
do 30 lipca 2021 r.
do godz. 15:00
6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną  listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 2 sierpnia 2021 r.
do godz. 14:00
 1. O przyjęcie do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego:  mogą ubiegać się absolwenci szkół podstawowych.157010347_3654018094647012_4160876620688826699_o
 2. Wymagane dokumenty:
 • wniosek o przyjęcie do szkoły –
  do wniosku dołącza się: oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata; orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność; orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem; dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 • 2 fotografie (podpisane imieniem i nazwiskiem);
 • karta zdrowia;
 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej;
 • zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty;
 • zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie/zaświadczenie potwierdzające bardzo dobry stan zdrowia
 1. Kandydaci do OPW obowiązkowo muszą zaliczyć test sprawności fizycznej zorganizowany w terminie ustalonym przez Dyrektora ZS w Sobieszynie. Opis Egzaminu znajduje się w zakładce Specyfika rekrutacji
 1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych dyrektor szkoły powołuje szkolną komisję rekrutacyjną, wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania jej  członków.
 2. Komisja pracuje zgodnie z harmonogramem postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022.
 • 4
 1. Warunkiem przyjęcia do klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej jest ukończenie szkoły podstawowej.
 2. O przyjęciu kandydata do szkoły decyduje suma punktów uzyskanych za:
 • egzamin przeprowadzony w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej,
 • oceny ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej z języka polskiego, matematyki, historii

– ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem,

– szczególne  osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej,

 

Przypominamy numery systemowe naszych szkół:

[431] Liceum Ogólnokształcące (ZS im. K. hr. Kickiego, Sobieszyn)

Oddział Przygotowania Wojskowego nr systemowy [3733];

symbol oddziału 1.OPWSobieszynKicki

Klasy mundurowe „Od Kickiego” – objęte zostały Pilotażowym programem Ministerstwa Obrony Narodowej -wspierania szkół prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych. Od 2020 w szkole funkcjonuje  Oddział Przygotowania Wojskowego

Dostępna liczba miejsc w LO – 30.

W razie Waszych pytań jesteśmy do dyspozycji pod nr telefonu 662071554 lub na fb sobieszynbrzozowa, lub fb Wojciech Niedziółka

Więcej o naszej działalności poczytasz na stronie www.sobieszynbrzozowa.pl oraz zobaczysz na fb

Szkoła prowadzi  Oddziału Przygotowania Wojskowego MON

Warunkiem dostanie się do Oddziału jest przedłożenie w szkole orzeczenia/zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego bardzo dobry stan zdrowia i zaliczenie Testu sprawnościowego

1 września 2009 r. rozpoczęła działalność klasa wojskowa Liceum Ogólnokształcącego- realizująca innowacyjny program „Podstawy wiedzy o wojskowości”. Patronat honorowy nad klasami wojskowymi objęła Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie- dziś Lotnicza Akademia Wojskowa.

Szkoła na stałe współpracuje z Lotniczą Akademią Wojskową w Dęblinie, CSIL- (prowadzą zajęcia teoretyczne i praktyczne realizowane w ramach programu MON Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych), 22 Batalionem Lekkiej Piechoty w Dęblinie. Uczniowie nabywają umiejętności wojskowych pod okiem doświadczonych oficerów będących w czynnej służbie. W ubiegłym roku pierwsza grupa młodzieży zdawała egzamin kończący udział w programie CWKM. Wszyscy uczniowie pozytywnie zdała egzamin i jest uprawniona do otrzymania CERTYFIKATÓW MON- uprawniających do odbycia skróconej służby przygotowawczej i dających dodatkowe punkty przy rekrutacji na uczelnie wojskowe.

W roku szkolnym 2020/2021 w ramach działalności innowacyjnej szkoły oprócz realizacji programu „Podstaw wiedzy o wojskowości”, proponujemy absolwentom gimnazjum nową specjalizację „Wojskowe ratownictwo medyczne”. Proponowane przez szkołę rozszerzenia wychodzą na przeciw oczekiwaniom uczniów, którzy swoją drogę życiową chcą związać z wojskiem. Przykład licznych Absolwentów, którzy związali swoją drogę życiową z mundurem pokazuje, że realizacja zajęć wojskowych w szkole „u Kickiego” jest na najwyższym poziomie

Warunki naboru: szkoła dysponuje 30 miejscami w LO (Odział Przygotowania Wojskowego)

Opis dotychczas podejmowanych działań: Od początku wdrożenia autorskiego programu innowacji uczniowie realizują przedmiot Podstawy wiedzy o wojskowości realizowany przez oficerów LAW w Dęblinie. W szkole realizowane są zajęcia ze sztuk walki (krav-maga). Ponadto prowadzone jest szkolenie strzeleckie na przystosowanych do tego szkolnych obiektach (szkoła dysponuje 100 metrową strzelnicą sportową, a także strzelnicą do broni pneumatycznej). W roku szkolnym 2019/2020 grupa młodzieży zaczęła również dodatkowe szkolenie medyczne.

W realizację działań innowacyjnych wpisane są również cykliczne zgrupowania, podczas których młodzież ćwiczy m.in: podstawy musztry, rzut granatem, przemarsz ubezpieczonym okopywanie, maskowanie, pierwszą pomoc oraz inne elementy wojskowego rzemiosła. Niezwykłym wyzwaniem i pozytywnym doświadczeniem dla uczniów uczestniczących w projektach MON CWKM i OPW- jest udział w obozie szkoleniowym realizowanym na terenie patronackiej jednostki (Twierdza Dęblin- Ośrodek Szkoleniowy CSIL).

Odbywają się również wyjazdy edukacyjne do sprawującej patronat nad klasą wojskową LAW w Dęblinie, 4 Skrzydła Lotnictwa Szkolnego, Wojskowej Akademii Technicznej, Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu oraz Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. Młodzież cyklicznie uczestniczy w przysięgach podchorążych, promocjach oficerskich, a także imprezach organizowanych przez dęblińską uczelnię.

W związku z uczestnictwem w programie pilotażowym MON młodzież została umundurowana, a szkoła została wyposażona w nowoczesne wyposażenie wspomagające proces dydaktyczny (hełmy, kamizelki, karabinki ASG)

W przypadku rezygnacji z nauki w klasie wojskowej młodzież nie ponosi kosztów finansowych. Dla chętnych istnieje możliwość zamieszkania w internacie i korzystania z wyżywienia zgodnie z obowiązującym cennikiem.

 

Szczegóły działalności szkoły można zobaczyć na stronie www.sobieszynbrzozowa.pl oraz na szkolnym fb sobieszynbrzozowa

Opis testu sprawności fizycznej:

Test sprawności fizycznej dla kandydatów do nauki w OPW

 1. Do próby sprawności fizycznej dopuszczeni zostaną tylko Ci kandydaci, którzy najpóźniej w dniu przeprowadzenia Próby sprawności fizycznej dostarczą do szkoły orzeczenie/zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (lekarza rodzinnego) potwierdzające bardzo dobry stan zdrowia
 2. Kandydaci przystępujący do trzech prób sprawnościowych w ubiorze sportowym (krótkie spodenki gimnastyczne, koszulka odsłaniająca stawy łokciowe, buty sportowe bez kolców)
 3. Sprawdzian obejmuje następujące sprawności

1) dziewczęta

 • test siły: zwis na drążku z ugiętymi rękami (s.)
 • test szybkości: bieg na 50 m (s.)
 • test wytrzymałości: bieg na 800 m. (min)

2) chłopcy:

 • test siły: podciąganie na drążku (liczba powtórzeń)
 • est szybkości: bieg na 50 m (s.)
 • test wytrzymałości: bieg na 1000 m. (min)

4.Kolejność przeprowadzenia prób sprawnościowych: test siły, test szybkości, test wytrzymałości

5.Czas trwania sprawdzianu ok. 2 godziny w ciągu jednego dnia

6.Opis prób sprawnościowych

1) zwis na drążku- kandydat trzyma drążek nachwytem o ramionach ugiętych; dłonie winny znajdować się na szerokości barków; na sygnał start wykonuje zwis (nogi nie dotykają podłoża), tak, aby broda znajdowała się nad drążkiem; wynikiem próby jest liczba wytrzymanych sekund w opisanej pozycji; pomiar czasu kończy się z chwilą, gdy osoba startująca w teście oprze głowę na drążku, lub broda znajdzie się poniżej drążka;

2) bieg na 50 m.- na sygnał „na miejsca” startujący (a) staje nogą wykroczną przed linią startu w pozycji wysokiej; na sygnał „start” biegnie jak najszybciej do mety; czas mierzy się z dokładnością 1/10 sekundy;

3) bieg na 800 i 1000 – a sygnał „na miejsca” startujący (a) staje nogą wykroczną przed linią startu w pozycji wysokiej; na sygnał „start” biegnie jak najszybciej do mety; czas mierzy się z dokładnością do 1 sekundy;

4) podciąganie na drążku: startujący chwyta drążek nachwytem na szerokości barków i wykonuje zwis prosty; na sygnał zgina ręce w stawach łokciowych i podciąga ciało tak wysoko, aby broda znalazła się nad drążkiem, po czym bez chwili odpoczynku powraca do zwisu prostego; ćwiczenie powtarza bez przerwy tyle razy, ile może; wynikiem jest liczba pełnych podciągnięć (broda nad drążkiem); test zostaje przerwany, jeżeli startujący zrobi przerwę trwającą dłużej niż 2 s.; startujący nie może wykonywać ruchów wahadłowych nóg i całego ciała- podciąganie wykonuje się siłą.

7.Wynikiem próby jest jej zaliczenie> próba sprawności fizycznej jest zaliczona (wynik pozytywny) jeżeli kandydatka/kandydat uzyska z przynajmniej jednej próby sprawnościowej niżej wymienione wyniki

1)dziewczęta

 • test siły: zwis na drążku na ugiętych rękach- co najmniej 2 s.
 • test szybkości- bieg na 50 m. <9,40 s.
 • test wytrzymałości- bieg na 800 m. <4:55 min

2)chłopcy

 • test siły- podciąganie na drążku- co najmniej 1 podciągnięcie
 • test szybkości- bieg na 80 m. <8,50 s.
 • test wytrzymałości- bieg na 1000 m. <5:00 min.

Z kandydatów, którzy pozytywnie zaliczyli test wyłoniona zostanie najlepsza 30 osobowa grupa biorąca udział w dalszym postępowaniu rekrutacyjnym.

W przypadku rezygnacji z udziału w postępowaniu rekrutacyjnym osoby z pierwszej 30, kandydat który zaliczył test może w ponownie ubiegać się o przyjęcie do OPW

 

W przypadku trudności związanych z Rekrutacją do Waszej dyspozycji jestem pod nr 501686201 lub na fb sobieszynbrzozowa

172362786_3976412402425235_1220019506111376963_n

galerie-slide-content2