Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024

Drodzy Absolwenci Szkół Podstawowych

Bardzo się cieszymy, że zainteresowanie naszą ofertą edukacyjną skierowało Was na tę stronę. Poniżej przedstawimy skrócony terminarz postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2023/2024

Plakat promocyjny Zespołu Szkół im. Kajetana hr. Kickiego w Sobieszynie na rok szkolny 2023/2024

Przed Wami bardzo ważny moment podejmowania decyzji o wyborze dalszej ścieżki edukacyjnej. Udostępniamy do Waszej dyspozycji elektroniczny system wspomagania scentralizowanej rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych pod nazwą vEdukacja Nabór.

W jednej bazie tego systemu znajdziecie 240 szkół ponadpodstawowych z terenu województwa lubelskiego, z następujących miast i powiatów: Bialskiego, Białej Podlaskiej, Biłgorajskiego, Chełmskiego, Chełma, Janowskiego, Krasnystawskiego, Kraśnickiego, Lubelskiego, Lublina, Łukowskiego, Opolskiego, Parczewskiego, Ryckiego, Świdnickiego, Włodawskiego i Zamojskiego;

Jeżeli jesteś uczniem Szkoły podstawowej z w/w miast i powiatów sprawa jest prosta- Twoje konto zostanie założone przez szkołę. Jeżeli Twoja szkoła nie jest objęta systemem rekrutacji elektronicznej- załóż swoje konto na stronie https://lubelszczyzna.edu.com.pl , a następnie dokonaj wyboru jednej z naszych szkół. Film instruktażowy ułatwi Wam rejestrację w systemie.

Zasady rekrutacji 
na rok szkolny 2023/2024

 1. Terminy postępowania rekrutacyjno-kwalifikacyjnego na rok szkolny 2023/2024
1.Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowejod 16 maja 2022 r.
do 31 maja 2023 r.
do godz. 15:00
2. Test sprawności fizycznej dla kandydatów do OPW. 17 czerwca zostanie podana do publicznej wiadomości lista uczniów, którzy pozytywnie przeszli test sprawności fizycznejW terminie od 1 do 14 czerwca 2023
3.Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasistyod 24 czerwca 2022 r.
do 10 lipca 2023 r.
do godz. 15.00
4Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych18 lipca 2023 r.
4.Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.od 18 lipca 2023 r.
do 21 lipca 2023 r.
do godz. 15:00
5.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną  listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych24 lipca 2023 r.
do godz. 12:00
 1. O przyjęcie do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego:  mogą ubiegać się absolwenci szkół podstawowych.
 2. Wymagane dokumenty:
 • wniosek o przyjęcie do szkoły – do wniosku dołącza się: oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata;(…); prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem; dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 • 2 fotografie (podpisane imieniem i nazwiskiem);
 • karta zdrowia;
 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej;
 • zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty;
 • zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie/zaświadczenie potwierdzające bardzo dobry stan zdrowia
 1. Kandydaci do OPW obowiązkowo muszą zaliczyć test sprawności fizycznej zorganizowany w terminie ustalonym przez Dyrektora ZS w Sobieszynie.
 1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych dyrektor szkoły powołuje szkolną komisję rekrutacyjną, wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania jej  członków.
 2. Komisja pracuje zgodnie z harmonogramem postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2023/2024.
 1. Warunkiem przyjęcia do klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej jest ukończenie szkoły podstawowej.
 2. O przyjęciu kandydata do szkoły decyduje suma punktów uzyskanych za:
 • egzamin przeprowadzony w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej,
 • oceny ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej z języka polskiego, matematyki, historii

– ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem,

– szczególne  osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej,

Przypominamy numery systemowe naszych szkół:

[431] Liceum Ogólnokształcące (ZS im. K. hr. Kickiego, Sobieszyn)

Oddział Przygotowania Wojskowego nr systemowy [3733];

symbol oddziału 1.OPWSobieszynKicki

Klasy mundurowe „Od Kickiego” – objęte zostały Pilotażowym programem Ministerstwa Obrony Narodowej -wspierania szkół prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych. Od 2020 w szkole funkcjonuje  Oddział Przygotowania Wojskowego

Dostępna liczba miejsc w LO – 60.

W razie Waszych pytań jesteśmy do dyspozycji pod nr telefonu 662071554 lub na fb sobieszynbrzozowa, lub fb Wojciech Niedziółka

Więcej o naszej działalności poczytasz na stronie www.sobieszynbrzozowa.pl oraz zobaczysz na fb

Szkoła prowadzi  Oddziału Przygotowania Wojskowego MON

Warunkiem dostanie się do Oddziału jest przedłożenie w szkole orzeczenia/zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego bardzo dobry stan zdrowia i zaliczenie Testu sprawnościowego

Warunkiem dostania się do Oddziału jest przedłożenie w szkole orzeczenia/zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego bardzo dobry stan zdrowia i zaliczenie testu sprawności fizycznej

1 września 2009 r. rozpoczęła działalność klasa wojskowa Liceum Ogólnokształcącego- realizująca innowacyjny program „Podstawy wiedzy o wojskowości”. Patronat honorowy nad klasami wojskowymi objęła Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie- dziś Lotnicza Akademia Wojskowa.

Jednostki patronackie dla klas OPW: Centrum Szkolenia Inżynieryjno-Lotniczego w Dęblinie, 2 Lubelska Brygada Obrony Terytorialnej.

 Uczniowie nabywają umiejętności wojskowe pod okiem doświadczonych żołnierzy będących w czynnej służbie. Wszyscy uczniowie po pozytywnie zdanym egzaminie i przy uzyskaniu progu 70% frekwencji na zajęciach wojskowych otrzymają CERTYFIKATY MON- uprawniające do odbycia skróconej dobrowolnej służby przygotowawczej i dające dodatkowe punkty przy rekrutacji na uczelnie wojskowe.

Przy realizacji programu nauczania dla OPW współpracujemy również z: Centralnym Wojskowym Centrum Rekrutacji w Warszawie, Wojskowym Centrum Rekrutacji w Puławach, 22 Dęblińskim Batalionem Lekkiej Piechoty WOT, Lotniczą Akademią Wojskową w Dęblinie, Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie

Proponowane przez szkołę rozszerzenia wychodzą na przeciw oczekiwaniom uczniów, którzy swoją drogę życiową chcą związać z wojskiem. Przykład licznych Absolwentów, którzy związali swoją drogę życiową z mundurem pokazuje, że realizacja zajęć wojskowych w szkole „u Kickiego” jest na najwyższym poziomie

Warunki naboru: szkoła dysponuje 60 miejscami w LO (Odział Przygotowania Wojskowego)

W szkole realizowane są zajęcia ze sztuk walki (krav-maga). Ponadto prowadzone jest szkolenie strzeleckie na przystosowanych do tego szkolnych obiektach (szkoła dysponuje 100 metrową strzelnicą sportową, a także strzelnicą do broni pneumatycznej). Realizowane są również dodatkowe zajęcia z musztry.

W szkolenie wojskowe wpisują się również cykliczne zajęcia wojskowe, podczas których młodzież ćwiczy m.in: podstawy musztry, rzut granatem, przemarsz ubezpieczonym okopywanie, maskowanie, pierwszą pomoc oraz inne elementy wojskowego rzemiosła. Niezwykłym wyzwaniem i pozytywnym doświadczeniem dla uczniów uczestniczących w projektach MON OPW- jest udział w obozie szkoleniowym realizowanym na terenie wyznaczonej dla danego oddziału patronackiej jednostki

Odbywają się również wyjazdy edukacyjne do sprawujących patronat nad klasą wojskową CSIL w Dęblinie, 4 Skrzydła Lotnictwa Szkolnego, Wojskowej Akademii Technicznej, Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu oraz Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. Młodzież cyklicznie uczestniczy w przysięgach podchorążych, promocjach oficerskich, a także imprezach organizowanych przez dęblińskie JW. Bierzemy również aktywny udział w uroczystościach centralnych m.in. z okazji powstania AK, 160 rocznicy Powstania Styczniowego oraz innych przedsięwzięciach organizowanych przez Jednostki podległe MON: pikniki wojskowe, imprezy okolicznościowe. Organizujemy liczne przedsięwzięcia historyczne, które odbijają się szerokim echem w środowisku lokalnym.

W związku z uczestnictwem w projektach MON młodzież została umundurowana, a szkoła została wyposażona w nowoczesny sprzęt wspomagający proces dydaktyczny (hełmy, kamizelki, karabinki ASG, torby medyczne itp.)

 W przypadku rezygnacji z nauki w klasie wojskowej młodzież nie ponosi kosztów finansowych. Dla chętnych istnieje możliwość zamieszkania w internacie i korzystania z wyżywienia zgodnie z obowiązującym cennikiem.

Szczegóły działalności szkoły można zobaczyć na stronie www.sobieszynbrzozowa.pl oraz na szkolnym fb sobieszynbrzozowa

Test sprawności fizycznej dla kandydatów do nauki w OPW

Opis testu sprawności fizycznej:

Do próby sprawności fizycznej dopuszczeni zostaną tylko Ci kandydaci, którzy najpóźniej w dniu przeprowadzenia próby sprawności fizycznej dostarczą do szkoły orzeczenie/zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (lekarza rodzinnego) potwierdzające bardzo dobry stan zdrowia

Kandydaci przystępują do trzech prób sprawnościowych w ubiorze sportowym (krótkie spodenki gimnastyczne, koszulka odsłaniająca stawy łokciowe, buty sportowe bez kolców)

Sprawdzian obejmuje następujące sprawności

1) dziewczęta

 • test siły: zwis na drążku z ugiętymi rękami (s.) lub pompki „na ławeczce”
 • test szybkości: bieg na 50 m (s.)
 • test wytrzymałości: bieg na 800 m. (min)

2) chłopcy:

 • test siły: podciąganie na drążku (liczba powtórzeń) lub pompki „na ławeczce”
 • test szybkości: bieg na 60 m (s.)
 • test wytrzymałości: bieg na 1000 m. (min)

4.Kolejność przeprowadzenia prób sprawnościowych: test siły, test szybkości, test wytrzymałości

5.Czas trwania sprawdzianu ok. 2 godziny w ciągu jednego dnia

6.Opis prób sprawnościowych

1) zwis na drążku- kandydat trzyma drążek nachwytem o ramionach ugiętych; dłonie winny znajdować się na szerokości barków; na sygnał start wykonuje zwis (nogi nie dotykają podłoża), tak, aby broda znajdowała się nad drążkiem; wynikiem próby jest liczba wytrzymanych sekund w opisanej pozycji; pomiar czasu kończy się z chwilą, gdy osoba startująca w teście oprze głowę na drążku, lub broda znajdzie się poniżej drążka;

lub

pompki na ławeczce – uginanie i prostowanie ramion w podporze, leżąc przodem na ławeczce gimnastycznej – ćwiczący na komendę „gotów” wykonuje podpór leżąc przodem na ławeczce z nogami złączonymi lub w lekkim rozkroku. Ręce rozstawia na szerokość barków. Po usłyszeniu komendy „ćwicz” kandydat wykonuje klasyczne pompki tak, by stawy barkowe znalazły się poniżej stawów łokciowych i powraca do pozycji wyjściowej. oceniający (kontrolujący) liczy tylko poprawnie wykonane powtórzenia – powtarza ostatnią liczbę wykonanych prawidłowo pompek.

2) bieg na 50/60 m.- na sygnał „na miejsca” startujący (a) staje nogą wykroczną przed linią startu w pozycji wysokiej; na sygnał „start” biegnie jak najszybciej do mety; czas mierzy się z dokładnością 1/10 sekundy;

3) bieg na 800 i 1000 – a sygnał „na miejsca” startujący (a) staje nogą wykroczną przed linią startu w pozycji wysokiej; na sygnał „start” biegnie jak najszybciej do mety; czas mierzy się z dokładnością do 1 sekundy;

4) podciąganie na drążku: startujący chwyta drążek nachwytem/podchwytem na szerokości barków i wykonuje zwis prosty; na sygnał zgina ręce w stawach łokciowych i podciąga ciało tak wysoko, aby broda znalazła się nad drążkiem, po czym bez chwili odpoczynku powraca do zwisu prostego; ćwiczenie powtarza bez przerwy tyle razy, ile może; wynikiem jest liczba pełnych podciągnięć (broda nad drążkiem); test zostaje przerwany, jeżeli startujący zrobi przerwę trwającą dłużej niż 2 s.; startujący nie może wykonywać ruchów wahadłowych nóg i całego ciała- podciąganie wykonuje się siłą.

7.Wynikiem próby jest jej zaliczenie> próba sprawności fizycznej jest zaliczona (wynik pozytywny) jeżeli kandydatka/kandydat uzyska z przynajmniej jednej próby sprawnościowej niżej wymienione wyniki

1)dziewczęta

 • test siły: zwis na drążku na ugiętych rękach- co najmniej 2 s. lub 6 pompek „na ławeczce”
 • test szybkości- bieg na 50 m. <11 s.
 • test wytrzymałości- bieg na 800 m. <5:40 min

2)chłopcy

 • test siły- podciąganie na drążku- co najmniej 1 podciągnięcie lub 10 pompek „na ławeczce”
 • test szybkości- bieg na 60 m. <11 s.
 • test wytrzymałości- bieg na 1000 m. <6:00 min.

Z kandydatów, którzy pozytywnie zaliczyli test wyłoniona zostanie najlepsza 30/60* osobowa grupa biorąca udział w dalszym postępowaniu rekrutacyjnym.

W przypadku rezygnacji z udziału w postępowaniu rekrutacyjnym osoby zakwalifikowanej do szkoły na jego miejsce wchodzi kolejna osoba z listy z pozytywnie zaliczonym testem sprawności.

W przypadku rezygnacji z udziału w postępowaniu rekrutacyjnym osoby z pierwszej 60, kandydat który zaliczył test może w ponownie ubiegać się o przyjęcie do OPW

W przypadku trudności związanych z Rekrutacją do Waszej dyspozycji jestem pod nr 501686201 lub na fb sobieszynbrzozowa