default-logo
FacebookBIP
Kontakt

tel/fax: (81) 86 67 900

biuro@sobieszynbrzozowa.pl

Slide background
slider1020_policyjna2
slider1020_szkola2

it-klasa-wojskowait-klasa-wojskowait-ksztalcenie-zawodowe

Technik architektury krajobrazu 314202

Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy.

Zadania szkoły i innych podmiotów prowadzących kształcenie zawodowe oraz sposób ich realizacji są uwarunkowane zmianami zachodzącymi w otoczeniu gospodarczo-społecznym, na które wpływają w szczególności: idea gospodarki opartej na wiedzy, globalizacja procesów gospodarczych i społecznych, rosnący udział handlu międzynarodowego, mobilność geograficzna i zawodowa, nowe techniki i technologie, a także wzrost oczekiwań pracodawców w zakresie poziomu wiedzy i umiejętności pracowników.

W procesie kształcenia zawodowego ważne jest integrowanie i korelowanie kształcenia ogólnego i zawodowego, w tym doskonalenie kompetencji kluczowych nabytych w procesie kształcenia ogólnego, z uwzględnieniem niższych etapów edukacyjnych. Odpowiedni poziom wiedzy ogólnej powiązanej z wiedzą zawodową przyczyni się do podniesienia poziomu umiejętności zawodowych absolwentów szkół kształcących w zawodach, a tym samym zapewni im możliwość sprostania wyzwaniom zmieniającego się rynku pracy.

W procesie kształcenia zawodowego są podejmowane działania wspomagające rozwój każdego uczącego się, stosownie do jego potrzeb i możliwości, ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych ścieżek edukacji i kariery, możliwości podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz zapobiegania przedwczesnemu kończeniu nauki.

Elastycznemu reagowaniu systemu kształcenia zawodowego na potrzeby rynku pracy, jego otwartości na uczenie się przez całe życie oraz mobilności edukacyjnej i zawodowej absolwentów ma służyć wyodrębnienie kwalifikacji w ramach poszczególnych zawodów wpisanych do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

  1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik architektury krajobrazu powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) opracowywania projektów obiektów terenów zieleni;

2) urządzania i pielęgnacji terenów zieleni i zadrzewień;

3) urządzania i konserwacji obiektów małej architektury krajobrazu;

4) prowadzenia ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami).

  1. EFEKTY KSZTAŁCENIA

Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, na które składają się:

1) efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów;

(BHP). Bezpieczeństwo i higiena pracy

Uczeń:

1) rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią;

2) rozróżnia zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce;

3) określa prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;

4) przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych;

5) określa zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy;

6) określa skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka;

7) organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;

8) stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych;

9) przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;

10) udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

(PDG). Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej

Uczeń:

1) stosuje pojęcia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej;

2) stosuje przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych oraz przepisy prawa podatkowego i prawa autorskiego;

3) stosuje przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej;

4) rozróżnia przedsiębiorstwa i instytucje występujące w branży i powiązania między nimi;

5) analizuje działania prowadzone przez przedsiębiorstwa funkcjonujące w branży;

6) inicjuje wspólne przedsięwzięcia z różnymi przedsiębiorstwami z branży;

7) przygotowuje dokumentację niezbędną do uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej;

8) prowadzi korespondencję związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej;

9) obsługuje urządzenia biurowe oraz stosuje programy komputerowe wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej;

10) planuje i podejmuje działania marketingowe prowadzonej działalności gospodarczej;

11) optymalizuje koszty i przychody prowadzonej działalności gospodarczej.

(JOZ). Język obcy ukierunkowany zawodowo

Uczeń:

1) posługuje się zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiających realizację zadań zawodowych;

2) interpretuje wypowiedzi dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych artykułowane powoli i wyraźnie, w standardowej odmianie języka;

3) analizuje i interpretuje krótkie teksty pisemne dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych;

4) formułuje krótkie i zrozumiałe wypowiedzi oraz teksty pisemne umożliwiające komunikowanie się w środowisku pracy;

5) korzysta z obcojęzycznych źródeł informacji.

(KPS). Kompetencje personalne i społeczne

Uczeń:

1) przestrzega zasad kultury i etyki;

2) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań;

3) przewiduje skutki podejmowanych działań;

4) jest otwarty na zmiany;

5) potrafi radzić sobie ze stresem;

6) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe;

7) przestrzega tajemnicy zawodowej;

8) potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania;

9) potrafi negocjować warunki porozumień;

10) współpracuje w zespole.

(OMZ). Organizacja pracy małych zespołów (wyłącznie dla zawodów nauczanych na poziomie technika)

Uczeń:

1) planuje pracę zespołu w celu wykonania przydzielonych zadań;

2) dobiera osoby do wykonania przydzielonych zadań;

3) kieruje wykonaniem przydzielonych zadań;

4) ocenia jakość wykonania przydzielonych zadań;

5) wprowadza rozwiązania techniczne i organizacyjne wpływające na poprawę warunków i jakość pracy;

6) komunikuje się ze współpracownikami.

2) efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru rolniczo-leśnego z ochroną środowiska, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(R.c) i PKZ(R.l);

PKZ(R.c) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: ogrodnik, technik ogrodnik, pszczelarz, technik pszczelarz, rolnik, technik rolnik, technik architektury krajobrazu, technik hodowca koni, operator maszyn leśnych, technik leśnik, rybak śródlądowy, technik rybactwa śródlądowego, technik weterynarii, technik agrobiznesu

Uczeń:

1) wykonuje czynności kontrolno-obsługowe ciągników rolniczych;

2) stosuje przepisy prawa dotyczące ruchu drogowego;

3) przestrzega zasad kierowania ciągnikiem rolniczym;

4) wykonuje czynności związane z prowadzeniem i obsługą ciągnika rolniczego w zakresie niezbędnym do uzyskania prawa jazdy kategorii T.

PKZ(R.l) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie technik architektury krajobrazu

Uczeń:

1) rozpoznaje gatunki roślin ozdobnych;

2) rozróżnia czynniki siedliska roślin;

3) rozpoznaje typy i rodzaje gleb;

4) rozróżnia sprzęt i maszyny stosowane do uprawy i pielęgnacji roślin ozdobnych;

5) rozróżnia rodzaje zabiegów uprawowych;

6) klasyfikuje nawozy i ocenia ich wpływ na glebę i rośliny;

7) rozpoznaje chwasty, choroby i szkodniki roślin ozdobnych;

8) rozróżnia rodzaje zabiegów stosowanych w pielęgnacji terenów zieleni;

9) określa typy i zasoby krajobrazu;

10) wykonuje rysunki odręczne z zastosowaniem różnych technik rysunkowych i barwnych;

11) sporządza rysunki techniczne odręcznie oraz z wykorzystaniem technik komputerowych;

12) rozróżnia rodzaje obiektów terenów zieleni;

13) odczytuje informacje z planów zagospodarowania przestrzennego;

14) rozróżnia style architektury krajobrazu z różnych okresów historycznych;

15) klasyfikuje grunty i określa ich przydatność do budowy obiektów architektury krajobrazu;

16) rozróżnia rodzaje dokumentacji dotyczącej budowy obiektów architektury krajobrazu;

17) rozróżnia rodzaje materiałów budowlanych oraz określa ich zastosowanie w obiektach małej architektury;

18) posługuje się mapami i planami sytuacyjno-wysokościowymi;

19) rozróżnia sprzęt geodezyjny stosowany do pomiarów w terenie;

20) przestrzega zasad wykonywania przedmiaru i obmiaru robót na terenach zieleni;

21) organizuje teren budowy obiektów małej architektury;

22) stosuje przepisy prawa dotyczące terenów zieleni;

23) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.

3) efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych technik architektury krajobrazu opisane w części II:

R.21. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu

  1. Przygotowywanie roślin ozdobnych do urządzania obiektów architektury krajobrazu

Uczeń:

1) określa funkcje roślin ozdobnych w kształtowaniu krajobrazu;

2) określa zastosowanie podstawowych grup roślin w obiektach architektury krajobrazu;

3) dobiera narzędzia i sprzęt do prac związanych z uprawą i pielęgnacją roślin ozdobnych;

4) wykonuje podstawowe prace uprawowe i pielęgnacyjne w szkółkach roślin ozdobnych;

5) dobiera technologie produkcji roślin do warunków przyrodniczych i ekonomicznych;

6) ocenia stan roślin przeznaczonych do urządzania obiektów architektury krajobrazu;

7) przygotowuje materiał roślinny do ekspedycji zgodnie ze specyfikacją;

8) przygotowuje rośliny do transportu, składowania i sadzenia;

9) przygotowuje materiały do wykonywania dekoracji roślinnych.

  1. Wykonywanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu

Uczeń:

1) charakteryzuje walory przyrodnicze krajobrazu;

2) przeprowadza inwentaryzację szaty roślinnej;

3) przeprowadza analizy funkcjonalno-przestrzenne wnętrz ogrodowych;

4) wykorzystuje zasady kompozycji w projektowaniu obiektów roślinnych architektury krajobrazu;

5) opracowuje projekty koncepcyjne i techniczne obiektów roślinnych;

6) projektuje układy roślinne z uwzględnieniem warunków siedliskowych i wartości dekoracyjnych;

7) planuje rozmieszczenie zadrzewień w krajobrazie;

8) opracowuje graficznie projekty koncepcyjne i techniczne obiektów roślinnych;

9) planuje organizację prac związanych z sadzeniem roślin;

10) dobiera metody sadzenia roślin ozdobnych;

11) posługuje się narzędziami, urządzeniami i sprzętem ogrodniczym;

12) przygotowuje glebę do sadzenia roślin ozdobnych;

13) wykonuje czynności związane z sadzeniem roślin;

14) wykonuje zabiegi pielęgnacyjne roślin;

15) dobiera metody nawadniania roślin;

16) rozlicza koszt robót i materiałów związanych z wykonywaniem i pielęgnacją obiektów roślinnych;

17) projektuje i wykonuje dekoracje roślinne.

R.22. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu

  1. Kształtowanie i projektowanie obiektów małej architektury krajobrazu

Uczeń:

1) określa walory kulturowe oraz zasady kształtowania i ochrony krajobrazu obszarów zurbanizowanych i niezurbanizowanych;

2) dobiera elementy wyposażenia do różnych obiektów architektury krajobrazu;

3) wykonuje inwentaryzację wyposażenia terenów zieleni;

4) dokonuje analizy funkcjonalno-przestrzennej elementów małej architektury ogrodowej;

5) wykorzystuje zasady kompozycji w projektowaniu elementów małej architektury krajobrazu;

6) wykonuje projekty koncepcyjne i techniczne małych form architektonicznych;

7) opracowuje graficznie projekty koncepcyjne i techniczne obiektów architektury krajobrazu;

8) dobiera materiały budowlane do wykonania małych form architektury krajobrazu.

  1. Urządzanie i konserwacja obiektów małej architektury krajobrazu

Uczeń:

1) korzysta z dokumentacji projektowo-technicznej dotyczącej wykonywania elementów małej architektury;

2) planuje organizację prac związanych z budową małych form architektonicznych;

3) wykonuje roboty ziemne związane z budową małych form architektonicznych;

4) dobiera techniki wykonywania elementów małej architektury krajobrazu;

5) posługuje się narzędziami, urządzeniami i sprzętem do robót budowlanych;

6) wykonuje czynności związane z budową obiektów architektury krajobrazu;

7) wykonuje zabiegi związane z konserwacja elementów małej architektury krajobrazu;

8) planuje prace związane z rewaloryzacją zabytkowych elementów małej architektury krajobrazu;

9) rozlicza koszt robót i materiałów związanych z urządzaniem i konserwacją elementów małej architektury krajobrazu.

 

 

 

 

 

galerie-slide-content2