default-logo
FacebookBIP
Kontakt

tel/fax: (81) 86 67 900

biuro@sobieszynbrzozowa.pl

Slide background
slider1020_policyjna2
slider1020_szkola2

it-klasa-wojskowait-ksztalcenie-zawodowe

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W ZESPOLE SZKÓŁ IM. KAJETANA HR. KICKIEGO W SOBIESZYNIE

Od 25 maja 2018r. przy przetwarzaniu danych osobowych należy stosować przepisy Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 2016r. w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnym przepływem

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust.2 Rozporządzenia z Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016r. informuje:

1.Administratorem danych osobowych w Zespole Szkół im. Kajetana hr. Kickiego w Sobieszynie jest dyrektor z siedzibą Sobieszyn 298 K, 08-504 Ułęż. Można się z nim kontaktować :

– listownie pod wskazany powyżej adres,

– mailowo na adres: biuro@sobieszynbrzozowa.pl

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Joanna Marczuk inspektor@cbi24.pl tel 575001277

  1. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych są następujące:

– Zespół Szkół im. Kajetana hr. Kickiego,  Sobieszyn 298K, 08-504 Ułęż,

– email:

  1. Przetwarzanie danych osobowych w Zespole Szkół im. Kajetana hr. Kickiego w Sobieszynie odbywa się zgodnie z prawem w opisanych poniżej sytuacjach:

– realizacji obowiązków prawnych,

– prowadzenia postępowań administracyjnych i realizacji zadań należących do właściwości jednostki na podstawie przepisów prawa,

– realizacji zawartych umów ,

– jeśli jest niezbędne do wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej.

– w pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody, w zakresie i w celu określonym w treści zgody.

  1. Mówiąc o danych osobowych w jednostce należy rozumieć wszystkie posiadane tam zasoby informacyjne i wszystkie formy tej informacji zarówno papierową jak i elektroniczną.
  2. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie.
  3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt. 3 nie krócej niż przez okres wskazany w ustawie z dnia 14 lipca 1982r. o narodowym zasobie archiwalnych i archiwach (Dz.U. z 2018r., poz.217) lub w innych obowiązujących przepisach prawa.
  4. Każdej osobie, której dane są przetwarzane posiada prawo do:

– dostępu do treści swoich danych,

– prawo do ich sprostowania,

– usunięcia danych (prawo do bycia ,,zapomnianym”),

– ograniczenie przetwarzania danych,

– prawo do przenoszenia danych,

– prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

– prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem,

– przetwarzania na podstawie art. 7 ust 3  (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jego cofnięciem.

  1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne , ale przepisy prawa mogą nakazać podanie określonych danych jako niezbędne dla realizacji wymienionych celów.
  2. Każdej osobie przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych , gdy uzna ona, ze przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólne rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

 

galerie-slide-content2