default-logo
FacebookBIP
Kontakt

tel/fax: (81) 86 67 900

biuro@sobieszynbrzozowa.pl

Slide background
slider1020_policyjna2
slider1020_szkola2

it-klasa-wojskowait-ksztalcenie-zawodowe

STRONA w PRZEBUDOWIE

Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023

Drodzy Absolwenci Szkół Podstawowych

Bardzo się cieszymy, że zainteresowanie naszą ofertą edukacyjną skierowało Was na tę stronę. Poniżej przedstawimy skrócony terminarz postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2022/2023

Przed Wami bardzo ważny moment podejmowania decyzji o wyborze dalszej157010347_3654018094647012_4160876620688826699_o ścieżki edukacyjnej. Udostępniamy do Waszej dyspozycji elektroniczny system wspomagania scentralizowanej rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych pod nazwą vEdukacja Nabór.

W jednej bazie tego systemu znajdziecie 240 szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa lubelskiego, z następujących miast i powiatów: Bialskiego, Białej Podlaskiej, Biłgorajskiego, Chełmskiego, Chełma, Janowskiego, Krasnystawskiego, Kraśnickiego, Lubelskiego, Lublina, Łukowskiego, Opolskiego, Parczewskiego, Ryckiego, Świdnickiego, Włodawskiego i Zamojskiego;

Jeżeli jesteś uczniem Szkoły podstawowej z w/w miast i powiatów sprawa jest prosta- Twoje konto zostanie założone przez szkołę. Jeżeli Twoja szkoła nie jest objęta systemem rekrutacji elektronicznej- załóż swoje konto na stronie https://lubelszczyzna.edu.com.pl , a następnie dokonaj wyboru jednej z naszych szkół. Film instruktażowy ułatwi Wam rejestrację w systemie.

 

Zasady rekrutacji 
na rok szkolny 2022/2023

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737
 1. Terminy postępowania rekrutacyjno-kwalifikacyjnego na rok szkolny 2022/2023
Lp. Czynności Terminy
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej od 16 maja 2022 r.
do 31 maja 2022 r.
do godz. 15:00
2.  Test sprawności fizycznej dla kandydatów do OPW.

17 czerwca zostanie podana do publicznej wiadomości lista uczniów, którzy pozytywnie przeszli test sprawności fizycznej

W terminie od 1 do 14 czerwca 2022
3. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty od 24 czerwca 2022r.
do 14 lipca 2022 r.
do godz. 15.00
4 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 22 lipca 2022 r.
4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. od 22 lipca 2022 r.
do 28 lipca 2022 r.
do godz. 15:00
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną  listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 29 lipca 2022 r.
do godz. 14:00
 1. O przyjęcie do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego:  mogą ubiegać się absolwenci szkół podstawowych.
 2. 157010347_3654018094647012_4160876620688826699_oWymagane dokumenty:
 • wniosek o przyjęcie do szkoły –
  do wniosku dołącza się: oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata; orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność; orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem; dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 • 2 fotografie (podpisane imieniem i nazwiskiem);
 • karta zdrowia;
 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej;
 • zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty;
 • zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie/zaświadczenie potwierdzające bardzo dobry stan zdrowia
 1. Kandydaci do OPW obowiązkowo muszą zaliczyć test sprawności fizycznej zorganizowany w terminie ustalonym przez Dyrektora ZS w Sobieszynie. Opis Egzaminu znajduje się w zakładce Specyfika rekrutacji
 1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych dyrektor szkoły powołuje szkolną komisję rekrutacyjną, wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania jej  członków.
 2. Komisja pracuje zgodnie z harmonogramem postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2022/2023.
 1. Warunkiem przyjęcia do klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej jest ukończenie szkoły podstawowej.
 2. O przyjęciu kandydata do szkoły decyduje suma punktów uzyskanych za:
 • egzamin przeprowadzony w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej,
 • oceny ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej z języka polskiego, matematyki, historii

– ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem,

– szczególne  osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej,

 

Przypominamy numery systemowe naszych szkół:

[431] Liceum Ogólnokształcące (ZS im. K. hr. Kickiego, Sobieszyn)

Oddział Przygotowania Wojskowego nr systemowy [3733];

symbol oddziału 1.OPWSobieszynKicki

Klasy mundurowe „Od Kickiego” – objęte zostały Pilotażowym programem Ministerstwa Obrony Narodowej -wspierania szkół prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych. Od 2020 w szkole funkcjonuje  Oddział Przygotowania Wojskowego

Dostępna liczba miejsc w LO – 60.

W razie Waszych pytań jesteśmy do dyspozycji pod nr telefonu 662071554 lub na fb sobieszynbrzozowa, lub fb Wojciech Niedziółka

Więcej o naszej działalności poczytasz na stronie www.sobieszynbrzozowa.pl oraz zobaczysz na fb

Szkoła prowadzi  Oddziału Przygotowania Wojskowego MON

Warunkiem dostanie się do Oddziału jest przedłożenie w szkole orzeczenia/zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego bardzo dobry stan zdrowia i zaliczenie Testu sprawnościowego

1 września 2009 r. rozpoczęła działalność klasa wojskowa Liceum Ogólnokształcącego- realizująca innowacyjny program „Podstawy wiedzy o wojskowości”. Patronat honorowy nad klasami wojskowymi objęła Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie- dziś Lotnicza Akademia Wojskowa.

Szkoła na stałe współpracuje z Lotniczą Akademią Wojskową w Dęblinie, CSIL- (prowadzą zajęcia teoretyczne i praktyczne realizowane w ramach programu MON Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych), 22 Batalionem Lekkiej Piechoty w Dęblinie. Uczniowie nabywają umiejętności wojskowych pod okiem doświadczonych oficerów będących w czynnej służbie. W ubiegłym roku pierwsza grupa młodzieży zdawała egzamin kończący udział w programie CWKM. Wszyscy uczniowie pozytywnie zdała egzamin i jest uprawniona do otrzymania CERTYFIKATÓW MON- uprawniających do odbycia skróconej służby przygotowawczej i dających dodatkowe punkty przy rekrutacji na uczelnie wojskowe.

Proponowane przez szkołę rozszerzenia wychodzą na przeciw oczekiwaniom uczniów, którzy swoją drogę życiową chcą związać z wojskiem. Przykład licznych Absolwentów, którzy związali swoją drogę życiową z mundurem pokazuje, że realizacja zajęć wojskowych w szkole „u Kickiego” jest na najwyższym poziomie

Warunki naboru: szkoła dysponuje 60 miejscami w LO (Odział Przygotowania Wojskowego)

W szkole realizowane są zajęcia ze sztuk walki (krav-maga). Ponadto prowadzone jest szkolenie strzeleckie na przystosowanych do tego szkolnych obiektach (szkoła dysponuje 100 metrową strzelnicą sportową, a także strzelnicą do broni pneumatycznej). 

W realizację zajęć wojskowych wpisane są również cykliczne zgrupowania, podczas których młodzież ćwiczy m.in: podstawy musztry, rzut granatem, przemarsz ubezpieczonym okopywanie, maskowanie, pierwszą pomoc oraz inne elementy wojskowego rzemiosła. Niezwykłym wyzwaniem i pozytywnym doświadczeniem dla uczniów uczestniczących w projektach MON CWKM i OPW- jest udział w obozie szkoleniowym realizowanym na terenie patronackiej jednostki (Twierdza Dęblin- Ośrodek Szkoleniowy CSIL).

Odbywają się również wyjazdy edukacyjne do sprawującej patronat nad klasą wojskową LAW w Dęblinie, 4 Skrzydła Lotnictwa Szkolnego, Wojskowej Akademii Technicznej, Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu oraz Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. Młodzież cyklicznie uczestniczy w przysięgach podchorążych, promocjach oficerskich, a także imprezach organizowanych przez dęblińską uczelnię.

W związku z uczestnictwem w programie pilotażowym MON młodzież została umundurowana, a szkoła została wyposażona w nowoczesne wyposażenie wspomagające proces dydaktyczny (hełmy, kamizelki, karabinki ASG)

W przypadku rezygnacji z nauki w klasie wojskowej młodzież nie ponosi kosztów finansowych. Dla chętnych istnieje możliwość zamieszkania w internacie i korzystania z wyżywienia zgodnie z obowiązującym cennikiem.

 

Szczegóły działalności szkoły można zobaczyć na stronie www.sobieszynbrzozowa.pl oraz na szkolnym fb sobieszynbrzozowa

Opis testu sprawności fizycznej:

Test sprawności fizycznej dla kandydatów do nauki w OPW

 1. Do próby sprawności fizycznej dopuszczeni zostaną tylko Ci kandydaci, którzy najpóźniej w dniu przeprowadzenia Próby sprawności fizycznej dostarczą do szkoły orzeczenie/zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (lekarza rodzinnego) potwierdzające bardzo dobry stan zdrowia
 2. Kandydaci przystępujący do trzech prób sprawnościowych w ubiorze sportowym (krótkie spodenki gimnastyczne, koszulka odsłaniająca stawy łokciowe, buty sportowe bez kolców)
 3. Sprawdzian obejmuje następujące sprawności

1) dziewczęta

 • test siły: zwis na drążku z ugiętymi rękami (s.)
 • test szybkości: bieg na 50 m (s.)
 • test wytrzymałości: bieg na 800 m. (min)

2) chłopcy:

 • test siły: podciąganie na drążku (liczba powtórzeń)
 • est szybkości: bieg na 50 m (s.)
 • test wytrzymałości: bieg na 1000 m. (min)

4.Kolejność przeprowadzenia prób sprawnościowych: test siły, test szybkości, test wytrzymałości

5.Czas trwania sprawdzianu ok. 2 godziny w ciągu jednego dnia

6.Opis prób sprawnościowych

1) zwis na drążku- kandydat trzyma drążek nachwytem o ramionach ugiętych; dłonie winny znajdować się na szerokości barków; na sygnał start wykonuje zwis (nogi nie dotykają podłoża), tak, aby broda znajdowała się nad drążkiem; wynikiem próby jest liczba wytrzymanych sekund w opisanej pozycji; pomiar czasu kończy się z chwilą, gdy osoba startująca w teście oprze głowę na drążku, lub broda znajdzie się poniżej drążka;

2) bieg na 50 m.- na sygnał „na miejsca” startujący (a) staje nogą wykroczną przed linią startu w pozycji wysokiej; na sygnał „start” biegnie jak najszybciej do mety; czas mierzy się z dokładnością 1/10 sekundy;

3) bieg na 800 i 1000 – a sygnał „na miejsca” startujący (a) staje nogą wykroczną przed linią startu w pozycji wysokiej; na sygnał „start” biegnie jak najszybciej do mety; czas mierzy się z dokładnością do 1 sekundy;

4) podciąganie na drążku: startujący chwyta drążek nachwytem na szerokości barków i wykonuje zwis prosty; na sygnał zgina ręce w stawach łokciowych i podciąga ciało tak wysoko, aby broda znalazła się nad drążkiem, po czym bez chwili odpoczynku powraca do zwisu prostego; ćwiczenie powtarza bez przerwy tyle razy, ile może; wynikiem jest liczba pełnych podciągnięć (broda nad drążkiem); test zostaje przerwany, jeżeli startujący zrobi przerwę trwającą dłużej niż 2 s.; startujący nie może wykonywać ruchów wahadłowych nóg i całego ciała- podciąganie wykonuje się siłą.

7.Wynikiem próby jest jej zaliczenie> próba sprawności fizycznej jest zaliczona (wynik pozytywny) jeżeli kandydatka/kandydat uzyska z przynajmniej jednej próby sprawnościowej niżej wymienione wyniki

1)dziewczęta

 • test siły: zwis na drążku na ugiętych rękach- co najmniej 2 s.
 • test szybkości- bieg na 50 m. <9,40 s.
 • test wytrzymałości- bieg na 800 m. <4:55 min

2)chłopcy

 • test siły- podciąganie na drążku- co najmniej 1 podciągnięcie
 • test szybkości- bieg na 80 m. <8,50 s.
 • test wytrzymałości- bieg na 1000 m. <5:00 min.

Z kandydatów, którzy pozytywnie zaliczyli test wyłoniona zostanie najlepsza 30 osobowa grupa biorąca udział w dalszym postępowaniu rekrutacyjnym.

W przypadku rezygnacji z udziału w postępowaniu rekrutacyjnym osoby z pierwszej 30, kandydat który zaliczył test może w ponownie ubiegać się o przyjęcie do OPW

 

W przypadku trudności związanych z Rekrutacją do Waszej dyspozycji jestem pod nr 501686201 lub na fb sobieszynbrzozowa

172362786_3976412402425235_1220019506111376963_n

galerie-slide-content2